DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Podwyższenie konkurencyjności firmy DECCO S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych profili z tworzyw sztucznych dedykowanych stolarce otworowej

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Realizacja projektu przyniesie korzyść Firmie jak również pozostałym członkom klastra obróbki metali, którzy będą mogli czerpać wiedzę pozwalającą na efektywniejszą pracę. Możliwy stanie się wzrost przychodów oraz zainteresowania ofertą członków Klastra. Planowane do profile będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla ich odbiorców – producentów stolarki otworowej oraz użytkowników. Wdrożenie na rynek nowej gamy produktów przyczyni się do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 12.12.2018 do 31.03.2020
Wartość dofinansowania: 6.927.480,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „ Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty spółki DECCO nowej gamy profili stolarki PVC charakteryzujących się szeregiem zmian, w tym wprowadzeniem profilu listwy przyszybowej oraz ulepszonej konstrukcji profilu okiennego. Produkt ten stanowi wynik wdrożenia w przedsiębiorstwie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach I etapu konkursu.

W celu realizacji sugerowanych działań, Wnioskodawca zamierza zweryfikować swoją dotychczasową ofertę produktową poprzez rozbudowę systemów profili spełniających wymogi nowych norm prawnych o profile i produkty dodatkowe, w tym listwy przyszybowe, a także rozwinąć nowe, wyróżniające się wzorniczo produkty poprzez wypracowanie (we współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego) innowacyjnego wzorniczo projektu profili, mogącego stanowić produkt wizerunkowy DECCO.

Wnioskodawca wdrażając w przedsiębiorstwie Strategię Wzorniczą opracowaną w I etapie konkursu ma na celu wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie na rynek nowej gamy produktów w postaci profili PVC do zastosowania w stolarce okiennej. Opracowana gama będzie stanowiła innowację produktową na skalę kraju. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić szereg usprawnień w zakresie cyklu produkcyjnego, organizacji przedsiębiorstwa oraz jego marketingu. Wprowadzenie tego rodzaju innowacji umożliwi firmie DECCO zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wejść na nowe rynki zbytu.

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 do 31.03.2018
Wartość dofinansowania: 2. 484.000,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PVC o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Planowane do wytworzenia produkty będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorcy finalnego. Wdrożenie na rynek nowych gam produktów przyczynić się może do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 1.12.2017 – 30.10.2019
Wartość dofinansowania: 6.972.480,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty spółki DECCO nowej gamy profili stolarki PVC charakteryzujących się szeregiem zmian, w tym wprowadzeniem profilu listwy przyszybowej oraz ulepszonej konstrukcji profilu okiennego. Produkt ten stanowi wynik wdrożenia w przedsiębiorstwie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach I etapu konkursu.

W celu realizacji sugerowanych działań, Wnioskodawca zamierza zweryfikować swoją dotychczasową ofertę produktową poprzez rozbudowę systemów profili spełniających wymogi nowych norm prawnych o profile i produkty dodatkowe, w tym listwy przyszybowe, a także rozwinąć nowe, wyróżniające się wzorniczo produkty poprzez wypracowanie (we współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego) innowacyjnego wzorniczo projektu profili, mogącego stanowić produkt wizerunkowy DECCO.

Wnioskodawca wdrażając w przedsiębiorstwie Strategię Wzorniczą opracowaną w I etapie konkursu ma na celu wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie na rynek nowej gamy produktów w postaci profili PVC do zastosowania w stolarce okiennej. Opracowana gama będzie stanowiła innowację produktową na skalę kraju. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić szereg usprawnień w zakresie cyklu produkcyjnego, organizacji przedsiębiorstwa oraz jego marketingu. Wprowadzenie tego rodzaju innowacji umożliwi firmie DECCO zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wejść na nowe rynki zbytu.

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 do 31.03.2018
Wartość dofinansowania: 2. 484.000,00 PLN

http://www.mapadotacji.gov.pl/

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dedykowanych profilom okiennym z tworzyw sztucznych przeznaczonym do zastosowania w wielkogabarytowej stolarce okiennej”

Projekt polega na inwestycji w rozwój centrum badawczo-rozwojowego Decco S.A. Firma zamierza poszerzyć posiadaną infrastrukturę badawczą poprzez wzniesienie nowego budynku i nabycie niezbędnych środków trwałych koniecznych do prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania nowych rozwiązań produktowych oraz technologicznych dla profili z tworzyw sztucznych dedykowanych wielkogabarytowej stolarce otworowej.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji umożliwiona zostanie dywersyfikacja działalności Firmy, zostanie utworzona nowa infrastruktura badawcza której zadaniem będzie prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w nowym dla przedsiębiorstwa zakresie. Tym samym projekt spełnia przesłanki pozwalające uznać planowane przedsięwzięcie jako inwestycję początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

Projekt realizowany jest od 5.11.2018 do 31.12.2019
Wartość dofinansowania: 3.248.801,02 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw