ue-banerek

SHOW YOURSELF – IV edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU:
Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

eu-baner-dziaman

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnego systemu profili PVC o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i termoizolacyjności przeznaczonego dla stolarki otworowej stosowanej na terenie Ameryki Północnej”

Celem projektu jest wdrożenie po raz pierwszy na Świecie innowacyjnego procesu technologicznego, opracowanego podczas prac badawczo-rozwojowych Decco S.A. Wdrożenie technologii umożliwi produkcję nowego kompletnego systemu profili PVC o poprawionych kluczowych parametrach dla ich odbiorców: wytrzymałości i termoizolacyjności, w szczególności przeznaczonych dla stolarki otworowej budownictwa Ameryki Północnej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę konkurencyjności na rynku europejskim i wkroczenie na nowy, perspektywiczny rynek Ameryki Północnej.

Projekt realizowany jest od 1.10.2020 do 30.09.2022

Wartość dofinansowania: 9 944 460,00 PLN

Wartość projektu: 16 574 100,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

flagi_baner OK

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnych profili wielotorowego systemu przesuwnych okien i drzwi przeznaczonych dla budynków ciepłych stref klimatycznych oraz wykonania zabudowy balkonów i tarasów.

Celem projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału Decco poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty gamy profili z PVC opracowanych podczas własnych prac B+R, które dedykowane będą budynkom w klimacie ciepłym. Wyroby te idealnie wpisują się w zdiagnozowane trendy rynkowe i są odpowiedzią na zapotrzebowanie producentów stolarki otworowej.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji osiągnięty zostanie szereg rozmaitych celów zarówno funkcjonalnych jak i jakościowych. Przede wszystkim, na skutek wdrożenia innowacyjnego rozwiązania konstrukcyjnego opartego o najnowsze osiągnięcia badawczo rozwojowe, podniesiony zostanie poziom technologiczny przedsiębiorstwa Decco S. A. Dzięki temu, oferta handlowa Wnioskodawcy zostanie rozszerzona o nieprodukowane dotychczas produkty, które dzięki swoim atrybutom posiadać będą potencjał do zrewolucjonizowania branży surowców wykorzystywanych podczas produkcji tzw. lekkiej stolarki okiennej, znajdując szerokie zastosowanie w budynkach zarówno prywatnych jak i potencjalnie publicznych w szczególności w krajach o klimacie ciepłym. Takie działania spowodują natomiast dynamiczny rozwój całego przedsiębiorstwa oraz umocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynkach zbytu.

Projekt realizowany jest od 27.11.2019 do 30.09.2021

Wartość dofinansowania: 2 507 760,00 PLN

Wartość projektu: 5 140 908,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Firma DECCO S.A. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0004/18
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 międzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 32 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

 

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 10 misji gospodarczych, w tym do RPA, Włoch, Chin, Niemiec, USA, Francji oraz Kanady;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu;
 • 29 międzynarodowych wydarzeń targowych;
 • usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem.

 

Wśród destynacji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych można wskazać m.in:

 1. Europa: Niemcy, UK, Holandia, Polska, Białoruś, Czechy, Belgia, Francja, Włochy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Azerbejdżan Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, RPA.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Wartość projektu: 9 984 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 261 640,00 zł

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Podwyższenie konkurencyjności firmy DECCO S.A. poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych profili z tworzyw sztucznych dedykowanych stolarce otworowej

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Realizacja projektu przyniesie korzyść Firmie jak również pozostałym członkom klastra obróbki metali, którzy będą mogli czerpać wiedzę pozwalającą na efektywniejszą pracę. Możliwy stanie się wzrost przychodów oraz zainteresowania ofertą członków Klastra. Planowane do profile będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla ich odbiorców – producentów stolarki otworowej oraz użytkowników. Wdrożenie na rynek nowej gamy produktów przyczyni się do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 12.12.2018 do 31.03.2020

Wartość dofinansowania: 6.927.480,00 PLN

Wartość projektu: 14.201.334,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „ Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty spółki DECCO nowej gamy profili stolarki PVC charakteryzujących się szeregiem zmian, w tym wprowadzeniem profilu listwy przyszybowej oraz ulepszonej konstrukcji profilu okiennego. Produkt ten stanowi wynik wdrożenia w przedsiębiorstwie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach I etapu konkursu.

W celu realizacji sugerowanych działań, Wnioskodawca zamierza zweryfikować swoją dotychczasową ofertę produktową poprzez rozbudowę systemów profili spełniających wymogi nowych norm prawnych o profile i produkty dodatkowe, w tym listwy przyszybowe, a także rozwinąć nowe, wyróżniające się wzorniczo produkty poprzez wypracowanie (we współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego) innowacyjnego wzorniczo projektu profili, mogącego stanowić produkt wizerunkowy DECCO.

Wnioskodawca wdrażając w przedsiębiorstwie Strategię Wzorniczą opracowaną w I etapie konkursu ma na celu wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie na rynek nowej gamy produktów w postaci profili PVC do zastosowania w stolarce okiennej. Opracowana gama będzie stanowiła innowację produktową na skalę kraju. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić szereg usprawnień w zakresie cyklu produkcyjnego, organizacji przedsiębiorstwa oraz jego marketingu. Wprowadzenie tego rodzaju innowacji umożliwi firmie DECCO zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wejść na nowe rynki zbytu.

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 do 31.03.2018
Wartość dofinansowania: 2. 484.000,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji profili PVC o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych profili z tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej i wzrost potencjału firmy poprzez dywersyfikację oferty handlowej. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów opracowanych podczas własnych prac B+R. Do celów szczególnych zaliczyć należy: poszerzenie oferty, obniżenie kosztów produkcji, , uzyskanie powtarzalnej i wysokiej jakości nowej gamy produktów, podniesienie poziomu innowacyjności firmy, uelastycznienie procesu produkcji względem potrzeb rynku, promowanie zielonej i zrównoważonej gospodarki poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności wśród członków Klastra Obróbki Metali.

Planowane do wytworzenia produkty będą przełomowe z punktu widzenia branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorcy finalnego. Wdrożenie na rynek nowych gam produktów przyczynić się może do ustanowienia norm dotyczących jakości sprzedawanych wyrobów. Dlatego też przewiduje się, iż nowe produkty będą cieszyły się stałą popularnością, która nie będzie maleć wraz z upływem czasu.

Projekt realizowany jest od 1.12.2017 – 30.10.2019
Wartość dofinansowania: 6.972.480,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej przez Decco S.A. celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych profili PVC”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty spółki DECCO nowej gamy profili stolarki PVC charakteryzujących się szeregiem zmian, w tym wprowadzeniem profilu listwy przyszybowej oraz ulepszonej konstrukcji profilu okiennego. Produkt ten stanowi wynik wdrożenia w przedsiębiorstwie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach I etapu konkursu.

W celu realizacji sugerowanych działań, Wnioskodawca zamierza zweryfikować swoją dotychczasową ofertę produktową poprzez rozbudowę systemów profili spełniających wymogi nowych norm prawnych o profile i produkty dodatkowe, w tym listwy przyszybowe, a także rozwinąć nowe, wyróżniające się wzorniczo produkty poprzez wypracowanie (we współpracy z projektantem wzornictwa przemysłowego) innowacyjnego wzorniczo projektu profili, mogącego stanowić produkt wizerunkowy DECCO.

Wnioskodawca wdrażając w przedsiębiorstwie Strategię Wzorniczą opracowaną w I etapie konkursu ma na celu wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie na rynek nowej gamy produktów w postaci profili PVC do zastosowania w stolarce okiennej. Opracowana gama będzie stanowiła innowację produktową na skalę kraju. Dodatkowo Wnioskodawca zamierza wprowadzić szereg usprawnień w zakresie cyklu produkcyjnego, organizacji przedsiębiorstwa oraz jego marketingu. Wprowadzenie tego rodzaju innowacji umożliwi firmie DECCO zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wejść na nowe rynki zbytu.

Projekt realizowany jest od 28.03.2017 do 31.03.2018
Wartość dofinansowania: 2. 484.000,00 PLN

http://www.mapadotacji.gov.pl/

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap

eu-baner-dziaman

DECCO S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dedykowanych profilom okiennym z tworzyw sztucznych przeznaczonym do zastosowania w wielkogabarytowej stolarce okiennej”

Projekt polega na inwestycji w rozwój centrum badawczo-rozwojowego Decco S.A. Firma zamierza poszerzyć posiadaną infrastrukturę badawczą poprzez wzniesienie nowego budynku i nabycie niezbędnych środków trwałych koniecznych do prowadzenia prac B+R w zakresie opracowania nowych rozwiązań produktowych oraz technologicznych dla profili z tworzyw sztucznych dedykowanych wielkogabarytowej stolarce otworowej.

Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji umożliwiona zostanie dywersyfikacja działalności Firmy, zostanie utworzona nowa infrastruktura badawcza której zadaniem będzie prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w nowym dla przedsiębiorstwa zakresie. Tym samym projekt spełnia przesłanki pozwalające uznać planowane przedsięwzięcie jako inwestycję początkową w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

Projekt realizowany jest od 5.11.2018 do 31.12.2019
Wartość dofinansowania: 3.248.801,02 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw