W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorami danych osobowych jest DECCO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. V Poprzeczna 15, 04 – 611 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000407150, Regon: 790753957, NIP: 8442010057.

Dane kontaktowe do Administratora danych
Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@decco.eu

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?
Informujemy, iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

 • wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług, w tym w formie Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,
 • wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub jest to działanie zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust.1 b) RODO),
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy oraz dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień umowy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień zawartej umowy (np. proces windykacyjny),
 • w celu sporządzenia zamówionej przez Pana/ Panią wyceny towarów oferowanych na stronie internetowej www.decco.eu (kalkulatory okien HST i rolet zewnętrznych) oraz udzielania informacji i odpowiedzi na Pana/ Pani pytania dotyczące towarów oraz realizacji zamówień przed złożeniem zamówienia, podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
 • w celach rekrutacyjnych, czyli w przypadku otrzymania aplikacji o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust.1 c) RODO) – wynika z przepisów prawa zgodnie z Kodeksem Pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się uprawnienie wynikające z Kodeksu Pracy w zakresie podejmowania czynności rekrutacyjnych.

Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być:

 • ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych,
 • dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)
Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Informujemy, iż:

 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpujących informacji,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Państwu naszej oferty oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – przez czas trwania umowy oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w celach związanych z realizacją postanowień Regulaminu – przez okres obowiązywania Regulaminu oraz przez okres wynikający z obecnie obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadku prowadzenia procesu rekrutacyjnego, okres, przez który przetwarzane będą dane osobowe wynosi 3 miesiące od daty złożenia aplikacji.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Ustawienia prywatności

 

Dostęp do twoich danych

Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do swoich danych. Użyjemy twojego adresu e-mail tylko do realizacji tego zapytania.

Dostęp do moich danych
Dostęp do moich danych
Usunięcie moich danych
Zmiana moich danych

 

Kto jest organem nadzorczym?
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?
Informujemy, iż podanie danych osobowych jest:

 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 • w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,
 • w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,
 • w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,
 • w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,
 • w celach związanych z akceptacją i realizacja postanowień Regulaminu – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień wynikających z Regulaminu,
 • w przypadku prowadzenie procesu rekrutacyjnego, podanie danych ma charakter ustawowy (Kodeks Pracy) oraz dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych (nr telefonu, miejscowość zamieszkania), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i wymaganych na danym stanowisku kwalifikacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu
Informujemy, iż:

 • wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO,
 • wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą być zastosowane takie narzędzia jak pliki cookies, służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, optymalizacji nawigowania stroną internetową oraz w celach statystycznych: narzędzia Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl) lub narzędzi mediów społecznościowych jak na przykład Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/cookies),

Polityka cookies
Informujemy, iż: Politykę cookies określa odrębny dokument dostępny na stronie www.decco.eu

Dziękujemy
Zespół DECCO